Board of Directors

Chairman: Mr. Monzurur Rahman

Chairman

Mr. Monzurur Rahman

Directors

  • Mr. Aziz Ahmed, FCA, CISA (USA)
  • Ms. Anika Rahman
  • Mr. M. Anisul Haque, FCMA
  • Mr. Zeyad Rahman
  • Mr. Saif Khondoker
  • Mrs. Suraiya Rahman
  • Mr. Nizamul Hoque
  • Mr. Kazi Fazlur Rahman
  • Ms. Saika Rahman